نقشه های نمایشگاهی

نقشه نمایشگاه بین المللی

نقشه سالن های شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران

سالن 6

سالن 2

سالن 1A

سالن 1

سالن 12 و 13

سالن 10 و 11

سالن 8 و 9

سالن 7